0911.847.686

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tải trọng cho phép: 17.8 tấn
Thùng bạt: 
9.700 x 2.350 x 780/2.150 mm

Tải trọng: 12.2 tấn
Thể tích thùng: 
10m3

Tải trọng: 12.2 tấn
Thể tích thùng: 
10m3

Thùng lửng: 5.4 x 2.09 x 0.48 m
Thùng bạt: 
5.82 x 2.09 x 0.67/2.09 m
Thùng kín: 
Đang cập nhật

Thùng lửng:5.72 x 2.06 x 0.49 m
Thùng bạt: 
5.72 x 2.06 x 0.67/1.87 m
Thùng kín: 5.72 x 2.05 x 1.87 m

Thùng lửng: 4.91 x 2.06 x 0.49 m
Thùng bạt: 4.91 x 2.06 x 0.67/1.87 m
Thùng kín: 4.91 x 2.06 x 1.87 m
Thùng ben: 3.74 x 1.97 x 0.68 m

Thùng lửng: 6.29 x 2.06 x 0.49 m
Thùng bạt: 
6.29 x 2.06 x 0.67/1.87 m
Gia súc: 6.2 x 2.02 x 2.04 m

Thùng lửng: 4.45 x 2.05 x 1.84 m
Thùng bạt: 4.52 x 2.05 x 0.67/1.84 m
Thùng kín: 4.45 x 2.05 x 1.84 m
Thùng ben: 3.21 x 1.75 x 0.47 m

Thùng lửng: 4.28 x 1.79 x 0.435 m
Thùng bạt: 4.28 x 1.79 x 1.62 m
Thùng kín: 3.5 x 1.79 x 1.68 m
Thùng ben: 2.84 x 1.65 x 0.51 m

Thùng lửng: 3.13 x 1.71 x 0.405 m
Thùng bạt: 
3.13 x 1.69 x 0.59/1.82 m
Thùng kín: 
3.13 x 1.72 x 1.77 m
Thùng ben: 
2.42 x 1.63 x 0.38 m